Regulamin Jadłospis Opłaty Zgłoszenie/Rezygnacja

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA NA STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ


Ja rodzic/opiekun ......................................................................... zgłaszam


dziecko .................................................................. klasa........................ na posiłki


od miesiąca ................... do miesiąca................... rok.............. .


Zobowiązuję się dokonywać terminowych wpłat, bezwzględnie do dnia 10-tego każdego miesiąca. Nieterminowe wpłaty spowodują nie wydanie obiadu.


                      Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto SP nr 85:      
               PKO SA O/ Gdańsk 45 1240 1268 1111 0010 6453 4458


W przypadku nieobecności dziecka w szkole zobowiązuję się zgłosić powyższy fakt dzień wcześniej telefonicznie 583221525 w. 14 lub osobiście u pani intendentki.


Rezygnacje zgłoszone przez rodzica/opiekuna danego dnia są uwzględniane od dnia następnego. Nieuzasadniona i nie zgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.


Odpisy za nieobecność w danym miesiącu będą pomniejszały opłatę następnego miesiąca.


Całkowitą rezygnację z obiadów zgłoszę pisemnie co najmniej 3 dni wcześniej podając nr konta bankowego, na które mają być zwrócone ewentualne nadpłaty.


Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Stołówki Szkolnej SP nr 85.


Dane kontaktowe:


MAMA tel. .......................................                       TATA tel. ......................................


OPIEKUN PRAWNY Tel. ...................................

                                                           .......................................... ..................................................                                               

 /data/ /czytelny podpis/

 


                                                                                                Gdańsk, dnia………………….

REZYGNACJA

Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 85 W GDAŃSKU

Ja,…………………………………………………………………,

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że moje dziecko

……………………………………............., uczeń klasy …..............................

          (imię i nazwisko dziecka)                                       (klasa, szkoła)

nie będzie korzystało z obiadów w Szkole od miesiąca

………………………………………………………………..

(miesiąc, rok)

                                                                                               Podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                                   ………………………………………………