Regulamin Jadłospis Opłaty Zgłoszenie

 

Postanowienia ogólne

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników SP 85 w Gdańsku.

Opłaty za posiłki

 • Opłaty za posiłki należy uiszczać przelewem na konto bankowe SP 85

Szkoła Podstawowa nr 85 Gdańsk

PKO SA O/Gdańsk

45 1240 1268 1111 0010 6453 4458

 • Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia dogodne dla osób korzystających ze stołówki.

 • Rodzic /opiekun prawny/ płacący za posiłki przelewem/jest zobowiązany zapisać dziecko wypełniając „Druk zgłoszenia dziecka na obiady”.

 • Druki są dostępne na stronie internetowej szkoły, sekretariacie szkoły lub pani intendentki.

 • Wypełniony czytelnie formularz należy składać u pani intendentki.

 • Opłatę przelewem należy uiścić do dziesiątego dnia miesiąca za który opłata jest wnoszona.

 • Na przelewie należy w tytule wpisać: imię nazwisko dziecka. klasa, miesiąc za który wpłacona jest należność.

 • Brak wpłaty do 10 – tego danego miesiąca skutkuje niewydaniem dziecku posiłku w dniu następnym.

 • Odpisy za posiłki płatne przelewem, zwracane będą także przelewem na koniec miesiąca przez księgową SP 85 na konto bankowe rodzica/opiekuna.

 • Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje się najpóźniej do 22 czerwca danego roku.

 • Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłosić telefonicznie /58 322 15 25 w.14/ lub osobiście dzień wcześniej u pani intendentki.
 • Koszt jednego posiłku wynosi 3,50 zł.

 • Obiady są wydawane na podstawie karty obiadowej.

 • Brak karty obiadowej skutkuje nie wydaniem posiłku.